XX Premis als Treballs de recerca. 2019-2020

Objectiu Format de presentació Objectiu Bases: document .PDF Àmbit de Recerca Àmbit de Recerca
Recursos
Bases

.

Bases per a la participació en els XX Premis de Treballs de Recerca.
Amb la convocatòria d'aquest concurs, en quatre modalitats (corresponents temàtica local, i als batxillerat Social-Humanístic-Artístic, batxillerat Científic i batxillerat Tecnològic), es vol potenciar els Treballs de Recerca realitzats per l'alumnat de batxillerat i projectar-los a la comunitat.

Participants
1. Els treballs són presentats per les direccions dels centres, que seleccionaran aquells que destaquin per l'excel·lència i qualitat, realitzats per l'alumnat de 2n de batxillerat del curs 2019-2020.
2. Cada centre docent pot presentar un treball per modalitat, és a dir un màxim de 4 treballs.

Modalitats
3. Aquesta convocatòria s'estructura en quatre modalitats:
a) Temàtica Local;
b) Batxillerats Social-Humanístic-Artístic,
c) Batxillerat Científic,
d) Batxillerat Tecnològic.

Criteris de valoració
4. El jurat tindrà en compte:
o Claredat en el plantejament inicial de la hipòtesi o objectius de la recerca.
o Creativitat en el tema triat per a la recerca
o Correcció científica.
o Idoneïtat de les fonts d'informació i competència en el seu tractament.
o Claredat en l'exposició i estructuració del treball.
o Correspondència entre el plantejament, el desenvolupament i les conclusions.
o Ús adequat de la llengua. La incorrecció lingüística pot ser motiu d'exclusió.
5. El jurat podrà declarar desert qualsevol d'aquestes premis.

Lloc i termini de presentació
6. La data límit de lliurament de treballs i fitxa d'inscripció serà el dimecres 11 de març de 2020 a les 18.30 hores.
7. Tots els treballs s'han de lliurar al Servei Educatiu-Centre de Recursos Pedagògics de Terrassa, c/ Alcoi, 57 - 08225- Terrassa.
Presentació dels treballs
8. Caldrà complimentar en línia la "Fitxa-Formulari" de participació que trobareu aquí . A més de trametre el formulari, aquesta fitxa s'imprimirà i serà signada i segellada per la direcció del centre, per tal de mostrar que el treball és presentat pel centre educatiu, i no pas per l'estudiant, a títol individual.
Finalment, es lliurarà escanejada en un arxiu .PDF.


9. Els treballs es lliuraran només en suport digital, a triar entre una de les següents formes:

* Dispositiu de memòria externa,
* Arxiu compactat adjunt a un missatge adreçat a crp-terrassa@xtec.cat,
* Carpeta Google-Drive compartida amb l'adreça crp-terrassa@xtec.cat
En tots els casos també s'inclourà la fitxa d'inscripció escanejada, degudament signada i segellada.

10. El dia del lliurament de premis es farà una presentació audiovisual de tots els treballs i el lliurament de la publicació que recull també tots els treballs. Això justifica que us demanem el següents conjunt d'arxius, amb formats i característiques diverses :

11. Cada participant lliurarà el següent conjunt d'arxius:
* Un enregistrament audiovisual d'un màxim de 40 segons, on l'autor/es faci una clara presentació del seu treball (plantejament, desenvolupament, conclusions).
Si escau, els arxius seran escurçats a partir dels primers 40 segons.
La primera imatge d'aquest enregistrament visual serà el títol del treball i el nom del centre.
Assegureu que el so és suficientment clar i audible.
* Un resum del treball, l'extensió del qual serà d'un mínim de 1000 paraules i un màxim de 1200 amb cinc imatges. El resum tindrà la següent estructura: presentació, plantejament, desenvolupament, conclusions i crèdits (autoria, tutoria, centre educatiu i agraïments, si escau).
Aquest resum es presentarà necessàriament en format obert: .DOC o .ODT (no pas en PDF).
* Pel jurat: Versió-1 del treball complet, només en format .PDF. Pel fet ser pel jurat, aquesta versió serà totalment anònima. És a dir: no ha de contenir cap referència als noms dels autors, tutor i centre educatiu (tant al contingut com a la portada, presentació, agraïments, peus de pàgina, etc).
* Per Publicar: Versió-2 del treball complet, només en format .PDF. Aquesta versió, pel fet d'estar adreçada a la seva publicació, tindrà totes les referències dels crèdits: autoria, tutor i centre educatiu (tant a la portada com al contingut: presentació, agraïments, capçaleres, peus de pàgina, etc).
* La fitxa d'inscripció escanejada, degudament signada i segellada pel centre.
* El treball pot anar acompanyat de complements diversos: maquetes, model pràctic, material informàtic, material visual... D'aquests materials també s'ha de lliurar una sola còpia.
* En el cas de presentar aquests complements, s'inclourà un arxiu audiovisual o reportatge fotogràfic del mateix.

Acte de difusió i lliurament de premis

11. Els treballs seran públics a la web del Centre de Recursos Pedagògics (http://se-vallesoccidental2.net/tr20).
12. L'acte de difusió, lliurament dels premis i diplomes tindrà lloc a les 16:30 hores del dia 21 d'abril a la Sala d'Actes del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC).
13. El veredicte del jurat no es farà públic fins aquest acte de lliurament de premis. Per això, convidem a tots els autors i tutors participants a assistir-hi.

Premis i reconeixement
14. El principal premi i reconeixement de tots els estudiants participants, consisteix en la publicació impresa dels respectius treballs, amb Dipòsit Legal, dins la col·lecció municipal de "Treballs de Recerca".
15. Tots els estudiants participants rebran:
a) un obsequi,
b) un exemplar del llibre on es recullen tots els treballs presentats i
c) un diploma de participació.
16. Es concedirà una menció especial per a cadascuna de les 4 modalitats esmentades.
17. Els autors del treballs que rebin aquesta menció rebran un obsequi especial.
18. A més, durant l'acte de difusió i lliurament de premis, hi haurà l'exposició oral de 4 treballs entre aquells que, a la fitxa d'inscripció, hagin manifestat la seva disponibilitat per fer-ho. L'organització els ho confirmarà prèviament, molt abans de saber el fallo del jurat. Per tant, aquesta exposició no té cap relació amb el fet que el treball sigui o no premiat.
19. L'acte de lliurament dels premis consistirà en:
" La projecció del conjunt d'enregistraments visuals de tots els treballs presentats.
" Exposició oral de 4 dels treballs presentats (diferents dels guardonats). A la fitxa d'inscripció, els tutors i autors dels treballs podran manifestar el seu interès en fer aquesta presentació pública.
" Lliurament dels diplomes als autors i centres participants.
" Lliurament del llibre de la cololecció "Treballs de Recerca", que recull tots els treballs presentats.
" Lliurament dels obsequis a tots els autors participants.
" Lliurament d'un obsequi especial als autors de 4 dels treballs amb menció especial, un de cada modalitat.
20. Tots els autors cedeixen els drets de reproducció, distribució i comunicació pública dels treballs presentats.
21. El fet de participar en aquest premi pressuposa l'acceptació d'aquestes bases. Qualsevol circumstància no prevista serà resolta pel Centre de Recursos Pedagògics de Terrassa.

Informació

Servei d’Educació
Ajuntament de Terrassa
La Rasa, 24, 08221 Terrassa
Tel. 93 780 35 11
www.terrassa.cat/educacio
promocio.educativa@terrassa.cat
Centre de Recursos Pedagògics
Servei Educatiu Vallès Occidental II
Alcoi, 57, 08225    Terrassa
Tel. 93 735 30 56
www.xtec.cat/crp-terrassa
crp-terrassa@xtec.cat

.

Amb la col·laboració del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya